Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Aresa Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, uluslararası firmalar ve yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de vergi ve finans ile ilgili her türlü hizmeti vermektedir.

3568 sayılı Kanun’la Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine verilen yetkiler çerçevesinde sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

Tam Tasdik

Aktif toplamı ve/veya net satışları ne olursa olsun tüm mükellefler, isterlerse yıllık beyannameleri (gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri) için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler. Tam tasdik yaptırılması zorunlu değil ihtiyarî olup, tam tasdik hizmetlerinden ve korumasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından benimsenecek bir alternatif teşkil etmektedir. 
 
Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran işletmeler, Devlet inceleme elemanlarınca (vergi müfettişlerince) incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu Tebliğ)
 
Yıllık kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannamelerinin ve eklerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin tam tasdik raporuyla onaylanması ve bu kapsamda işletmelerin geçici vergi beyannameleri ile gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olunması, tam tasdik hizmetlerinin içeriğini oluşturur. 
 
Tam tasdik hizmeti içerisindeki unsurları, işletme sahiplerine ve yöneticilerine vergi mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık, işletmenin hesap ve işlemlerinin denetimi, ilgili kişilerinin ve personelinin eğitimi ve yönlendirilmesi, vergi incelemesi ve bilgi talepleri de dahil olmak üzere kamusal süreçlerin yönetimi ve nihayetinde tasdik işlemi olarak ifade etmek mümkündür.

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnaları Ve Destekleriyle İlgili Tasdik İşlemleri

Kazanç vergileriyle ilgili yasalarda yararlanılması yeminli mali müşavir tasdik raporuna bağlanan konularda ( Ar-Ge İndirimi, Eğitim Öğretim Kazançları İstisnası, Yatırım İndirimi Tasdik Raporu, Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Tübitak Destekleri vb. ) tasdik raporu düzenlenmesi.

KDV İadesi Tasdik İşlemleri

Vergiden istisna işlemler veya oran farklılığından kaynaklanan Katma Değer Vergisi iade süreci, bir yandan maliyet ve giderler nedeniyle ödenmiş olan ve işletmenin üzerinde finansal yük olarak duran birikmiş katma değer vergisinin hızlıca geri alınmasını, diğer yandan da vergi idaresinin denetimlerinin titizlikle yönetilmesini gerektirir. Bu çerçevede sunulan hizmetler;
Katma değer vergisi iade hakkı doğan mükelleflerin iade tutarlarının tespiti ile nakden ya da mahsuben iadesine ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği format ve düzende hazırlanması, alt firmalar nezdindeki karşıt incelemeler ve teyitlerin alınması suretiyle katma değer vergisi iade talebinin doğruluğunun tasdik edilmesi.
Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleriyle ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.

Diğer Tasdik İşlemleri ve Özel Amaçlı Raporlar

  • Dernek ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasıyla İlgili Tasdik İşlemleri,
  • Sermaye Artırımı ve Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
  • Önceki Dönemler Vergi Uygunluk Denetimleri,
  • Bankalar Kanunu’na Göre Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi ve Denetimi,
  • RTÜK İncelemeleri,
  • Stopaj İadesi Tasdiki,
  • Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Denetim.
Başa dön